30 november 2010

Aktivt områdesarbete ger resultat

Att arbeta aktivt i bostadsområden är ett sätt att stödja preventivt arbete och göra befintliga kommunala resurser mer synliga och mer tillgängliga för dem med de största behoven. Under de senare åren med socialdemokratiskt styre i Linköping fanns ett mer utvecklat områdesarbete. De olika kommunala verksamheterna rörde sig i en riktning av mer samverkan, mer helhetssyn och mer fokus på den enskildes sammansatta behov snarare än stuprörsinsatser. Ett bra exempel är  verksamheten med det så kallade Projekt Nygård. Här finns fortsatt ett konsekvent områdesarbete baserat på helhetssyn också med nuvarande majoritet.

Incitament för ett utvecklat områdesarbete saknas sannerligen inte. Välfärdsrapporten som Linköpings kommun tagit fram visar på stora skillnader mellan stadsdelarna och där särskilda insatser behövs för att motverka psykisk ohälsa, arbetslöshet och utanförskap. Vi socialdemokrater tror det behövs nya ”Projekt Nygård” där erfarenheterna från detta projekt kan spridas till andra stadsdelar. Ska en sådan satsning bli aktuell behövs en bedömning av vilket område som behöver ett nytt projekt, det behöver ske en grundlig analys så att resurserna fördelas där behoven är som störst. Det går inte att på rak arm säga vilket annat område i Linköping som behöver ett sådant projekt, utan en sådan undersökning. Klart är dock att arbetet i Nygård gett resultat och stabiliserat ett tidigare mycket oroligt och utsatt bostadsområde.

Socialdemokraterna har i Omsorgsnämnden konsekvent och aktivt drivit dessa tankegångar. Beslut är också taget att projektet kommer få fortsätta arbeta i ytterligare ett år.

Vi socialdemokrater vill att Omsorgsnämnden ges i uppdrag att stärka sitt samverkansarbete i med olika kommunala aktörer, framför allt då samverkan mellan Bildningsnämnd och Omsorgsnämnd där insatserna för socialt stöd och jobbinsatser utformas för målgrupper i olika bostadsområden. Detta enligt den modell som vuxit fram i Nygård.

Också akuta sociala insatser kan behövas i olika stadsdelar och behoven måste fångas upp tidigt. Också här är Projekt Nygård är en bra förebild som kan användas på flera stadsdelar.

Kort sagt, vi socialdemokrater vill se mer av samverkan och stadsdelsnära verksamhet. Vi vill också se mer av samverkan och gemensamma perspektiv från nämndernas sida. Ur ett medborgarperspektiv finns bara en kommun, vi måste som ansvariga politiker visa att så är fallet också i praktiken.

Inga kommentarer: